תקנון - נוגה וידר - בונה מותגים שמשנים את החיים

תקנון

09/11/2020

תנאי שימוש

האתר, המוצרים, השירותים, הקורסים והסדנאות הזמינים בו ודרכו מופעלים על ידי חברת נוגה וידר בע"מ (ח.פ. 515758522) ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה"). הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מעת לעת (להלן: "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה במלואם והתחייבותך לפעול לפיהם (להלן: "תנאי השימוש").

תנאי שימוש אלה נוקטים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בלשון זכר יראה כאילו נאמר בלשון נקבה במקרים המתאימים לכך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכנם.

 1. האתר, התכנים והמידע המוצג בו
  • הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר באופן מיידי.
  • למעט אם נמסר אחרת במפורש ובכתב, אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר.
  • האתר, הבלוג וכל הסרטונים המוטמעים ו/או משותפים בו, לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמש כמו שהם (AS IS) (להלן: "התכנים"). מעצם כך לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים, לרבות בגין האופן שבו מוצעים התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי ולדרישות המשתמש.
  • האתר כולל תכנים דיגיטליים שונים, בתוכם תכנים מערכתיים, מידע ופרסומים שונים לקריאה על ידי המשתמש, המוצגים בפורמט שייקבע על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה אינה מתחייבת שאספקת השירותים על גבי האתר לא תופרע, תינתן כסדרה או בלא הפסקות, תתקיים בבטחה וללא טעויות. בנוסף אין החברה מתחייבת כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל ומאת האתר.
  • החברה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והם שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותן ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
  • החברה עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. החברה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמש עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.
  • ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנת ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמכשיר הקצה של המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.
  • החברה מבהירה כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת או יעוץ פסיכולוגי, עסקי, שיווקי או אחר וכל הסתמכות ו/או פעולה ו/או הימנעות מפעולה בהסתמך על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לחברה כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.
  • החברה רשאית להגביל את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או ללקוחותיה ו/או לחלקם ו/או להתנות את הגישה אליהם למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.
 2. חובות המשתמש
  • המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא בגיר, בן 18 שנים לפחות, וכשיר להתקשר בתנאי שימוש אלה עם החברה ולבצע רכישות ועסקאות באמצעות האתר.
  • חלק מהשירותים מחייבים הזדהות ואימות של המשתמש טרם קבלתם מהחברה (להלן: "שירותים מזוהים"). תהליך האימות כולל שלושה שלבים מרכזיים: הרשמה, קבלת אמצעי הזדהות ואימות מקוון. לשם קבלת שירותים מזוהים, נדרש המשתמש כאמור לעבור תהליך הרשמה חד-פעמי. במסגרת תהליך ההרשמה, יתבקש המשתמש למסור כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, שישמשו לשם אימות זהותו בעת השימוש בשירותים המזוהים. בתום הליך ההרשמה, יבחר המשתמש בסיסמה, באמצעותה תאומת זהותו בכל פעם שיבקש לקבל שירותים מזוהים.
  • החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על המשתמש לשמור על שם המשתמש בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמה, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.
  • מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר, מהווה תנאי לקבלת השירותים באמצעות האתר. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר, או משתמש שפרטי הזיהוי שמסר לא תואמים למידע המופיע במאגרי המידע הרלוונטיים, לא יוכל לקבל את השירות באמצעות האתר.
  • המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר ושלא להשתמש באתר ו/או בתכנים באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן, המהווה זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.
  • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא על גבי האתר ו/או באמצעותו, בלי הרשאה מפורשת בכתב מראש מאת החברה.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם, למעט בהרשאה מפורשת בכתב מראש מאת החברה.
  • יובהר, כי האתר והתכנים מוגנים תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או בתכנים. חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור :
   • לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות.
   • לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן.
   • לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטלי באתר.
   • לעשות שימוש ברובוט, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי.
   • להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.
  • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר.
  • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי החברה עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.
  • החברה רשאית, שלא לאפשר למשתמש להשתמש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומו של משתמש לאתר או לחסום את גישתו אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם בעת ההרשמה לשירות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים;
   • אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;
   • אם השתמש המשתמש בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • אם הפר המשתמש את תנאי השימוש או תנאיו של כל שירות במסגרת האתר;
   • אם מסר המשתמש את שם המשתמש וקוד הגישה שהוקצו לו בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
   • אם יש למשתמש חוב כספי לחברה, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרע את חובו, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
 1. אחריות השימוש
  • מובהר כי אין באמור באתר משום התחייבות החברה לתוצאות ו/או ביצועים בשל הפעלת כל שיטה ו/או כל שירות ו/או רכישה של מוצר באתר. התכנים באתר הינם כלליים ואינם מהווים הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משתמש ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש.
  • החברה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע ו/או בשירותים ו/או בתכנים מכל סוג הנמצא באתר.
 2. תכני קורסים, סדנאות ושירותי החברה
  • החברה תציע מעת לעת ועל גבי האתר סדנאות, קורסים שיועברו באופן פרונטאלי ו/או באמצעות הזום בצורה מקוונת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: "קורס פרונטאלי") וכן סנדאות וקורסים דיגיטליים הכוללים סרטוני ליווי והדרכות, מבחנים ותכנים נלווים בנושאי פרסום, שיווק, מכירות ושימוש במדיה חברתית (להלן: "קורס דיגיטלי").
  • החברה רשאית לערוך שינויים בתוכנית הלימודים, במועדי ושעות הלימודים בקורסים המוצעים באתר וכן במיקום הקורס או דרכי העברתו (במפגש פיזי או בזום/מערכת אחרת לצפייה מרחוק) ותעדכן את המשתמשים שרכשו את הקורס בנוגע לשינוי.
  • מובהר כי פתיחתו וקיומו של קורס פרונטאלי מותנה בהרשמת מספר משתתפים מינימאלי כפי שייקבע על ידי החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • רכש משתמש קורס דיגיטלי ישלחו אליו פרטי גישה אישיים לתכני הקורס המלאים, לרבות תכני תוכן מוקלט והדרכות. הגישה לתכנים אלה מוגבלת לתקופה של 12 חודשים.
  • החברה תהא רשאית להשתמש בחינם וללא צורך בבקשת אישור נוסף בתוצרי התלמידים במהלך הקורס למטרות פרסום ושיווק הקורס, כל עוד הקניין נוצר במהלך הלימודים.
 3. ביצוע רכישות באמצעות האתר
  • האתר מאפשר למשתמשים קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים, לרבות קורסים (מקוונים ופרונטאליים), סדנאות (מקוונות ופרונטאליות), וכן מוצרים פיזיים, לרבות ערכות קלפים, לוחות תכנון, מגנטים, מוצרי דפוס וכדומה (להלן, יחד: "המוצר").
  • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה ולמופיע בעמוד המכירה של כל מוצר. עצם רכישת מוצר באתר ו/או בעמוד המכירה תהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את תנאי השימוש, הבין את תוכנם והסכים להם. תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בין המשתמש לבין החברה.
  • ניתן לרכוש מוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי ו/או מיצוי מספר המקומות הפנוי לקורס ו/או הסדנה באותו מועד.
  • למעט אם צוין אחרת במפורש, מחיר מוצר באתר כולל מע"מ.
  • החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש יחויב במחיר המוצר נכון למועד הרכישה בפועל.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. החיוב הינו מיידי, חשבונית מס/קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת קארדקום ומערכות דיוור. פרטי כרטיס האשראי שיוזנו על ידי המשתמש במעמד הרכישה לא יישמרו במאגר החברה ולא יועברו לצד ג' ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם רכישת המוצר.
  • קבלת גישה לתכנים המוגבלים של המוצר תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר הרלוונטי.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל ו/או להפסיק את שיווק ומכירת כל מוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצר באופן מלא או באופן חלקי, ו/או את אספקת המוצר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
  • ההרשמה בתשלום עבור מוצרי המידע, הסדנאות והקורסים השונים באתר נועדו לשימוש פרטי בלבד, ואין למסור את פרטי הגישה אליהם למשתמש אחר שאינו רשום בתשלום.
 4. אספקה והובלת מוצר פיזי שנרכש באתר
  • ככל שירכוש משתמש מוצא בפיזי באמצעות האתר החברה תדאג לשליחת המוצר למשתמש לכתובת שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 14 ימי עסקים ואספקתו תתבצע בהתאם לנותן השירות שנבחר לביצוע המשלוח או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה באופן עצמאי לאחר תיאום עם נציג החברה במייל noga@up-grade.co.il או בטלפון 03-524558.
  • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה של המוצר, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  • מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח וככל שנדרש יישא המשתמש בעלותו.
  • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהובלה שגויה ו/או שימוש ו/או הפעלה שגויה ובניגוד להנחיות החברה. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או שימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי.
  • בכל שאלה או בירור, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה במייל noga@up-grade.co.il או בטלפון 03-524558.
 5. מדיניות ביטול והחזרה
  • ביטול של עסקה יעשה על ידי שליחת הודעה בכתב בלבד במייל noga@up-grade.co.il או בפקס 03-524557.
  • ניתן לבטל את עסקה לרכישת מוצר פיזי, בתנאי שעלותו מעל 50 ₪, בתוך 5 ימים מיום עשיית העסקה.
  • ניתן לבטל רכישה של קורס, פרונטאלי או דיגיטלי, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס.
  • בוטלה עסקה, תוחזר למשתמש התמורה ששולמה בגינה בניכוי 5% מערך המוצר או 100 ₪, הנמוך מבניהם אשר ינוכו כדמי טיפול.
  • יודגש, כי בעת ביטול עסקה לרכישת מוצר פיזי לא יוחזרו למשתמש דמי משלוח וכן על המשתמש לשאת בעלויות המשלוח החוזר של המוצר לידי החברה בדואר רשום ו/או משלוח על ידי שליח במסירה אישית.
  • יובהר כי בעסקה לרכישת קורס דיגיטלי עם קבלת גישה לקורס דיגיטלי והתחברות למערכת הקורסים לא יתאפשר ביטול העסקה ולא יינתן החזר כספי כלשהו בגין העסקה שכן המשתמש נחשף לכל תכני הקורס וההדרכות שבמערכת מיד עם קבלת הגישה.
  • שולמה תמורת העסקה בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 ימי עסקים מיום ביטול העסקה בכתב ובמקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר פיזי מיום קבלת המוצר המוחזר לידי החברה כשהוא תקין ושלם באריזתו המקורית. מובהר כי מועד זיכוי המשתמש בפועל על ידי חברת האשראי אינו בשליטת החברה ותלוי באופן בלעדי בחברת האשראי.
  • למען הסר ספק, יובהר כי משתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי במידה ומסר הודעת ביטול לאחר המועדים הקבועים בסעיפים 7.2-7.3 לעיל.
  • עוד למען הסר ספק יובהר כי חיסור בקורס ו/או סדנה לא יזכה את המשתמש בהחזר כלשהו.
 6. קישורים לאתרי צד ג'
  • באתר משולבים קישורים והפניות לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"), וכן שמות, סימנים מסחריים, תמונות ולוגואים בהם אין לחברה כל שליטה או זכות. זכויות היוצרים באתרי צד ג' שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת בעליהן החוקיים.
  • החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ו/או פעילים. החברה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה אינה אחראית לתכנים ו/או למידע ו/או לשירותים הניתנים באתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרים שיש להם הפנייה מהאתר, ואין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרי צד שלישי מהימן, שלם, מדויק או עדכני.
  • בהצגתם של המידע ו/או נתונים אודות צדדים שלישיים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או העדפה ו/או חוות דעת ביחס לאותם צדדים שלישיים ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות למידע וכל חומר אחר הנמצא בהם.
  • כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, מחירים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים ו/או מפורסמים באתרים של צדדים שלישיים אליהם קיימת הפניה נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות באתר, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן.
  • החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאתרי צד ג' למשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד החברה בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה כאמור.
 7. אבטחת מידע
  • השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי נותני שירותים עסקיים או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, לרבות בחשבונות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ"ב.
  • החברה רואה חשיבות רבה בהגנה על פרטי המשתמשים ועל כן עושה מאמצים לצורך הגנה על נתוני המשתמשים ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים. על אף האמור,רשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט חשופות להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין וכי תיתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע אשר בידי החברה וכי החברה איננה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר או בשרתי צד שלישי המאחסן נתונים ומידע עבור החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם. בעצם שימוש  המשתמש באתר הוא משחרר את החברה מכל אחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנג  החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.
 8. מדיניות פרטיות
  • מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש, לרבות כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידו בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיו בעת השימוש באתר.
  • המשתמש מצהיר שידוע לו כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיו, והוא מסכים לכך. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לי כי באתר מתבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון של המשתמש ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה של המשתמש (Cookies) על גבי המחשב האישי שלו, ושימוש בכתובת ה – IP שלו, לרבות באמצעותGoogle Analytics, והמשתמש מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלו על-פיהן באתר ובאתרים אחרים ברשת. ניתן לבטל את השימוש בקבצי Cookies על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה ייתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.
  • החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש המתקבל שלא באמצעות המשתמש, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ואשר אינם בשליטת החברה. בכל מקרה של ספק, על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו אתר או גוף מסחרי.
  • השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות או על פי הוראות כל דין, על מנת:
   • להציג למשתמש מידע רלוונטי אודות רכישות ו/או שירותים שצרך באמצעות האתר ו/או מהחברה.
   • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או על ידי החברה.
   • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ו/או ממאגר המידע שבבעלותה ולא לעשות בו שימוש כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
  • מדיניות הפרטיות של החברה עשויה להשתנות מעת לעת. החברה ממליצה לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
  • החברה מתחייבת כי לא תעביר לאף צד ג' את פרטיו האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותו של משתמש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
   • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו;
   • המשתמש ביצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
   • התקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד ג';
   • החברהמכרה או העבירה בכל צורה שהיא את פעילות באתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. דיוור ישיר
  • בהצטרפות וברישום לאתר מתבקש המשתמש למסור כתובת דואר אלקטרוני שתשמש את החברה לצורך משלוח הודעות ועדכונים. בנוסף מתבקש המבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת החברה ו/או מטעמה, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי החברה מטעם צדדים שלישיים / מפרסמים. מובהר כי ניתן בכל עת להקליק על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך הפסקת קבלת דיוורים כאמור.
  • הרשמת המשתמש לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידו תשמשנה כאישור מטעם המשתמש להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, יוכל המשתמש להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אליו, על סירובו להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא יעשה כן, ימשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.
 2. קניין רוחני
  • אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו או נגישים ישירות דרכם, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, יצירות נגזרות, מוניטין, רעיונות, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל. שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה של החברה.
  • כמו כן, אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר . אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
  • השם נוגה וידר ו/או השם סטודיו Up-Grade, על כל נגזרותיו ומותגיו, כמו גם שמות הקורסים ו/או המוצרים ו/או הסדנאות ו/או האתרים ו/או עמודי הנחיתה המקושרים לאתר, וכן שמות הדומיין של האתר, הינם סימני מסחר מוגנים של החברה ובבעלותה המלאה והבלעדית. אין בעצם הכניסה ו/או השימוש ו/או הפרסום באתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 3. שיפוי
  • המשתמש יחויב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה ו/או כל מי מטעמה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו.
 4. שינויים באתר והפסקת השירות
  • החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט, ובכלל זה עדכוני גרסה ו/או בתחום מערכות ההפעלה השונות. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש, שלא יפחת מ-7 ימים. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את המידע הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 5. שינויים בתנאי השימוש
  • החברה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימושושינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתנאי שימוש אלה, אלא אם יוחלט על ידי החברה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת.
 6. סמכות שיפוט
  • על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
  • השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
  • אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל או יגרע הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית משפט כאמור.
  • כל יתר תנאי ההתקשרות בין החברה למשתמש, ככל שלא הוסדרו במפורש בתנאי שימוש אלה, יהיו על פי הדין הרלוונטי ו/או כל הסכם ספציפי אחר בין החברה והמשתמש.
  • כל הסכמה של החברה או ויתור על הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או כל תנאי אחר לשימוש באתר, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בהם כדי להוות הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.

 

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.